Κρίσεις Προϊσταμένων: Όλο το νέο θεσμικό πλαίσιο σε μία Εγκύκλιο

Αναλυτικό Οδηγό για το Σύστημα επιλογής Προϊσταμένων στη Δημόσια Διοίκηση, όπως έχει πλέον διαμορφωθεί μετά την ψήφιση του αρ.45 του ν.4674/2020 και της παρ.4 του αρ.26 του ν.4690/2020, εξέδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών.

H συγκεκριμένη εξ.επείγουσα Εγκύκλιος απευθύνεται, μεταξύ άλλωνστουςΟΤΑ Β’ βαθμού,αλλά όχι στους ΟΤΑ Α’ βαθμού.

Στο περιεχόμενό της μπορείτε να ενημερωθείτε λεπτομερώς για ζητήματα που αφορούν την επιλογή Προϊσταμένων, όπως:

– ποιες είναι οι προϋποθέσεις συμμετοχής σε θέσεις ευθύνης,

– τα κωλύματα υποψηφιότητας,

– την έννοια των οργανικών μονάδων και τις οριζόντιες θέσεις ευθύνης,

– τους κλάδους Προϊσταμένων,

– την άσκηση καθηκόντων ευθύνης ως προϋπόθεση επιλογής και ως μοριοδοτούμενο κριτήριο κατ’ άρθρο 84 και 85 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα αντιστοίχως,

– ποιος είναι ο χρόνος συνδρομήςπροϋποθέσεων, κωλυμάτων και προσόντων επιλογής,

– τα κριτήρια επιλογήςπροϊσταμένων,

– τη μοριοδότηση κάθε ομάδας κριτηρίων και εξαγωγή συνολικής μοριοδότησης,

– τις μεταβατικές διατάξεις για τη μοριοδότηση του αρ.85 του Υ.Κ.,

– διευκρινίσεις επί επιλογής Προϊσταμένωνπριν την έναρξη ισχύος του ν.4674/2020,

– συγκρότηση των ΣΕΠ και ειδικά των ΣΕΠ των Περιφερειών,

– την αρμοδιότητα υπογραφής στην έκδοση Προκηρύξεων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων,

– Υπηρεσιακοί Γραμματείς και τροποποίηση της συγκρότησης των υφιστάμενων ΕΙΣΕΠ και ΣΕΠ

– τη θητεία Υπηρεσιακών Συμβουλίων κατ’ άρθρο 159 του Υ.Κ

– άμεσες ενέργειες της Διοίκησης και γενικές οδηγίες.

 

Δείτε όλο το θεσμικό πλαίσιο και τις οδηγίες, στο πλήρες κείμενο της αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.54/2611/9356/25.6.2020 Εγκυκλίου ΕΔΩ