ΚΑΝΟΝΙΣMΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 
images
Έχοντας υπ’ όψιν:
1) Τα άρθρα 75 (παρ.2, περ.13,15,16 και 18), 76 παρ.1, 79 και 80 παρ.4 και επόμ. του Ν.3463/2006
(Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) –ΦΕΚ 114/τ.α./2006.
2) Τα άρθρα 73 και 83 του Ν.3852/2010 (Καλλικράτης).
3) Τα άρθρα 1,3,14,18 παρ.1β, 32,55,56,63 παρ.1 και 2 και 66, του Ν.2121/93 «περί προστασίας της
πνευματικής ιδιοκτησίας».
4) Το άρθρο 6 του Ν. 2690/99.
5) Το Π.Δ. 180/79 «περί όρων λειτουργίας καταστημάτων οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων
διασκεδάσεως», όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ. 231/1989, 457/1990,
257/2001 και 264/2003, όπως και στο Π.Δ. 1180/8-10-1982 (ΦΕΚ 293/τ.α./1981).
6) Την υπ’ αρ. 57904/2007 Ερμηνευτική Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
7) Τις υπ’ αρ. 7617/1996, 60153/1996 και 51/2006 Εγκυκλίους του ΥΠΕΣΔΑΑ.
8) Την υπ’ αρ. 3 Διάταξη του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας «περί μέτρων για την τήρηση της
κοινής ησυχίας».
9) Την υπ’ αρ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967 (ΦΕΚ 2718/8-10-12) Υγειονομική Διάταξη .
10) Την υπ’ αρ.501/2000 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
11) Την υπ’ αρ. Υ1/ΓΠ/οικ.128529/24-09-2009 (ΦΕΚ 2077/τ.β./25-09-2009) Υ.Δ. με την οποία
εντάσσονται στην εφαρμογή των διατάξεων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και
στις προβλεπόμενες γι’ αυτά αδειοδοτήσεις και τα «στεγασμένοι και υπαίθριοι χώροι» που
επονομάζονται ως κτήματα- κελάρια κλπ.
12) Την υπ’ αρ.3010/1985/ΦΕΚ593/τ.β./02-10-1985 Υ.Δ. (περί μέτρων προστασίας της δημόσιας
υγείας από θορύβους μουσικής κέντρων διασκεδάσεως και λοιπών καταστημάτων), όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ.Υ2/οικ.15438/10-10-2001 (ΦΕΚ1346/τ.β./2001)
13) Την υπ’ αρ. πρωτ.15702/18-02-2011 οδηγία του εποπτικού Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας
(ΟΠΙ) του Υπ. Πολ., για την εφαρμογή του Ν.2121/93 «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» και στις
Ερασιτεχνικές Σχολές Χορού και στα Ιδιωτικά Γυμναστήρια.
14) Το Π.Δ. 85/1991 (ΦΕΚ1346/τ.β./1991) «περί προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους
που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στον θόρυβο».
15) Τις υπ’ αρ. 49/2010 και 59/2010 Ερμηνευτικές Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Ν.3852/2010 (Καλλικράτης).
16) Την υπ’ αριθμόν 17/01-11-1999 Γνωμοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
17) Την ΥΜ/3131/23-7-89 Εγκύκλιο ΥΥΠ και ΚΑ2 / 17
Άρθρο 1
Αρμοδιότητες Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 75 του Κ.Δ.Κ. (Ν.3463/2006) για τις άδειες χρήσης
και λειτουργίας μουσικής- μουσικών οργάνων.
1) Ο Δήμος, σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ.2, περιπτώσεις 13, 16 και 18, του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.),
έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα στις παρακάτω περιπτώσεις:
Περίπτωση 13: Η χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών ίδρυσης, λειτουργίας και
εγκατάστασης των καταστημάτων και επιχειρήσεων, οι όροι λειτουργίας και εγκατάστασης των
οποίων καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και τους αντίστοιχους υγειονομικούς
κανονισμούς και διατάξεις, καθώς και ο έλεγχος αυτών.
Περίπτωση 16: Η χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας μουσικών
συναυλιών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, που προβλέπονται από κείμενη νομοθεσία,
καθώς και έλεγχος της τήρησης των διατάξεων αυτών.
Περίπτωση 18: Η χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων, καθώς και ο
έλεγχος της τήρησης των σχετικών διατάξεων.
2) Σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν.3852/2010 (Ν. Καλλικράτη), το Συμβούλιο της Δημοτικής
Κοινότητας του Δήμου είναι αποφασιστικό και αρμόδιο όργανο για την χορήγηση της Άδειας
λειτουργίας μουσικής. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες αφότου
περιέλθουν στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και στοιχεία.
Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.3852/2010 (Ν. Καλλικράτη), η επιτροπή Ποιότητας Ζωής, είναι
αποφασιστικό και αρμόδιο όργανο για ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής (Ερμηνευτική
Εγκύκλιος 29/2010)
Άρθρο 2
Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας μουσικής
1) Απαραίτητη προϋπόθεση για να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα
υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι το κατάστημα να λειτουργεί νόμιμα.
2) Η άδεια μουσικής μπορεί να χορηγηθεί (α) είτε με την υποβολή των δικαιολογητικών για την
χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος, δηλαδή μετά την προέγκριση
ίδρυσής του, (β) είτε οποτεδήποτε με την χορήγηση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος
και (γ) είτε οποτεδήποτε μετά την χορήγηση της άδειας ίδρυσης του καταστήματος.
Άρθρο 3
Δημοτική- Διοικητική Άδεια Λειτουργιάς Μουσικής
(άρθρο 73 παρ.1Α’ περ.iii ν.3852/2010)
1) Κάθε επιχείρηση (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που έχει στο όνομα και στην επωνυμία του, στην
ευθύνη και στην εκμετάλλευσή του, τη λειτουργία και τη διεύθυνση ενός καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος ή μίας επιχείρησης που ανήκει στην αρμοδιότητα του Δήμου και
που χρησιμοποιεί, εκτελεί, παρουσιάζει ή εκμεταλλεύεται δημόσια τα μουσικά έργα και την
μουσική (Ελληνική και Ξένη) εντός των χώρων λειτουργίας του καταστήματος ή της επιχειρήσεώς
του, είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει σχετική αίτηση, να λαμβάνει και να εφοδιάζεται από τον
Δήμο Δημοτική- Διοικητική άδεια για την λειτουργία και την χρήση μουσικής (στίχων, συνθέσεων,
τραγουδιών) στο κατάστημα ή την επιχείρησή του.
2) Η εν λόγω άδεια μουσικής ή μουσικών οργάνων που εκδίδει και χορηγεί ο Δήμος μέσω της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ή των Δημοτικών Κοινοτήτων, αποτελεί Δημοτική Διοικητική Πράξη 3 / 17
της Διοίκησης του Δήμου, κατ’ εφαρμογή της αρμοδιότητας του άρθρου 73 και υπό την
επιφύλαξη του άρθρου 83 του Ν.3852/2010.
3) Όλες οι Δημοτικές Διοικητικές άδειες μουσικής ή μουσικών οργάνων θα εκδίδονται από τον Δήμο
και θα χορηγούνται στους επιχειρηματίες- χρήστες της μουσικής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα,
τους όρους και τις προϋποθέσεις αδειοδότησης, της παρούσας τοπικής κανονιστικής πράξης.
Άρθρο 4
Υπόχρεοι εφοδιασμού με Δημοτική- Διοικητική Άδεια για την λειτουργία Μουσικής- μουσικών
οργάνων
Υπόχρεοι να λαμβάνουν από τον Δήμο και να εφοδιάζονται με Δημοτική- Διοικητική άδεια για
την Λειτουργία της Μουσικής εντός των χώρων δραστηριότητας και λειτουργίας των
καταστημάτων και των επιχειρήσεών τους, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1 Α’ περ. iii του
Ν.3852/2010 και τις διατάξεις των άρθρων 75 παρ.ΙΙ, περ.13,15,16 και 18 του άρθρου 80 παρ.4
του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) είναι:
α) όλοι ανεξαιρέτως οι επιχειρηματίες που έχουν στο όνομά τους (φυσικό ή νομικό πρόσωπο)
στην ευθύνη και στην εκμετάλλευσή τους τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που
λειτουργούν στα διοικητικά όρια του Δήμου, όπως και
β) όλοι οι επιχειρηματίες (φυσικά η νομικά πρόσωπα) εκείνοι των οποίων οι επιχειρήσεις
ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δήμου και λειτουργούν στα διοικητικά όρια αυτού,
γ) όλοι εκείνοι που χρησιμοποιούν- εκτελούν και παρουσιάζουν δημόσια τα μουσικά έργα- την
μουσική- (Ελληνικά ή και Ξένα), με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο (π.χ. με ζωντανό, τεχνικό,
μηχανικό, τεχνολογικό ή με οποιοδήποτε οπτικοακουστικό ή νέο μέσο), στους χώρους
δραστηριότητας και λειτουργίας αυτών.**
**περιλαμβανομένου του ίδιου του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού, εφ’ όσον είναι
διοργανωτές εκδηλώσεων που συνοδεύονται με τη χρήση και εκτέλεση μουσικής, σύμφωνα με
το άρθρο 83 του Ν.3852/2010 σε συνδυασμό με το άρθρο 75 ΙΙ περ.16 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.)
Άρθρο 5
Τρόποι και μέσα χρήσης- εκτέλεσης της μουσικής
1) Ανεξάρτητα από τον τρόπο, τη μορφή και τα μέσα της δημόσιας χρήσης- εκτέλεσης-
παρουσίασης των μουσικών έργων και της μουσικής (Ελληνικής ή Ξένης) γενικότερα προς το
κοινό των καταστημάτων και επιχειρήσεων αρμοδιότητας του Δήμου, σε κάθε περίπτωση
απαιτείται, πριν την έναρξη της χρήσης- εκτέλεσης της μουσικής, γραπτή άδεια, τόσο κατ’
αρχήν από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης (Ο.Σ.Δ.) των Πνευματικών Δημιουργών,
όσο και στην συνέχεια από τον Δήμο, για την χρήση και την λειτουργία της μουσικής στους
χώρους δραστηριότητας και λειτουργίας αυτών.
2) Ειδικά για την χρήση της απλής συσκευής του ραδιοφώνου και την απλή συσκευή
τηλεοράσεως, χωρίς ενισχυτή και πρόσθετα ηχεία, σε οποιοδήποτε κατάστημα υγειονομικού
ενδιαφέροντος ή επιχείρηση, σύμφωνα με τον σχετικό Οδηγό του Υπουργείου, δεν απαιτείται
έκδοση Δημοτικής- Διοικητικής άδειας από τον Δήμο. Αντίθετα, ο ίδιος επιχειρηματίας που
είναι χρήστης των μέσων αυτών, δηλαδή ενισχυτή και πρόσθετων ηχείων, είναι
υποχρεωμένος να είναι εφοδιασμένος με γραπτή άδεια δημόσιας εκτέλεσης από τον Ο.Σ.Δ.,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2121/93. Σε αντίθετη περίπτωση, η δημόσια εκτέλεση
μουσικής και δια των μέσων αυτών (απλού ραδιοφώνου και απλής τηλεοράσεως) είναι 4 / 17
παράνομη (άρθρα 3 παρ.1 περ. ζ’ και η’ και παρ.2 Ν.2121/93) και ως άνευ αδείας γενόμενη
(άρθρα 3 παρ.2, 14 και 66 του ιδίου νόμου).
3) Η χρήση- εκτέλεση- παρουσίαση- εκμετάλλευση των μουσικών έργων, στους
προαναφερόμενους χώρους γίνεται συνήθως:
α) είτε με μηχανικά μέσα (όπως π.χ. ενδεικτικά, με υλικούς φορείς ήχου ή εικόνας και ήχου,
με μαγνητόφωνο, κασετόφωνο, στερεοφωνικό συγκρότημα, πικ-απ, σιντιέρα, με ή χωρίς
ηχεία, κλπ).
β) είτε με ραδιο-τηλεοπτικά, δορυφορικά, καλωδιακά, ενσύρματα ή ασύρματα, δορυφορικά,
NOVA, SUPER SPORT και λοιπά τεχνολογικά ή νέα μέσα,
γ) είτε με ζωντανή μουσική εκτέλεση και μουσικά όργανα (όπως ενδεικτικά π.χ. με μουσικά
όργανα- κιθάρες- πιάνο- μπουζούκι κ.λ.π. όργανα- τραγουδιστές-ερμηνευτές- εκτελεστές,
κλπ) και
δ) είτε με ηλεκτρονικά ή ψηφιακά μέσα ή οπτικοακουστικά μέσα δια μέσω του διαδικτύου ή
με οποιοδήποτε εκ των λοιπών τρόπων ή μέσω και των πολυμέσων της σύγχρονης
τεχνολογίας.
Άρθρο 6
Αρμόδιο όργανο έκδοσης της Δημοτικής- Διοικητικής άδειας λειτουργίας μουσικής
1) Ο Δήμος εκδίδει και χορηγεί την Δημοτική- Διοικητική άδεια λειτουργίας μουσικής, ύστερα
από αίτηση του ενδιαφερόμενου, που συνοδεύεται με τα νόμιμα προαπαιτούμενα
δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 73 και υπό την επιφύλαξη του άρθρου 83 του
Ν.3852/2010 και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 80 παρ.4 του Κ.Δ.Κ. (Ν.3463/2006) και τις
αντίστοιχες εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών- Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης.
2) Αρμόδιο όργανο έκδοσης και χορήγησης της εν λόγω Δημοτικής- Διοικητικής αδείας
μουσικής είναι η Δημοτική Κοινότητα, σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν.3852/2010
(Ερμ.Εγκ.49/2010) και του Κ.Δ.Κ., όταν σ’ ένα οποιοδήποτε κατάστημα υγειονομικού
ενδιαφέροντος ή επιχείρηση αρμοδιότητας του Δήμου λειτουργεί ή εκτελείται ή
χρησιμοποιείται ή παρουσιάζεται ή γίνεται εκμετάλλευση των μουσικών έργων της μουσικής
(Ελληνικής ή Ξένη) δημόσια προς το κοινό με οποιοδήποτε τρόπο, μορφή ή μέσο για την
δημιουργία ευχάριστης ατμόσφαιρας για τους εργαζόμενους, τους παρευρισκομένους στο
χώρο ή για την ψυχαγωγία των θαμώνων ή και για την διασκέδαση των πελατών αυτού,
ανάλογα με το είδος και την μορφή του καταστήματος/ επιχειρήσεως.
3) Σε κάθε περίπτωση που υπάρχει δημόσια χρήση, εκτέλεση παρουσίαση, αναπαραγωγή του
ήχου, μετάδοση ή αναμετάδοση του ήχου ή της εικόνας και ήχου και εν γένει λειτουργία
μουσικής εντός του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ή μιας επιχείρησης
αρμοδιότητας του Δήμου, ο επιχειρηματίας και κατά νόμο υπεύθυνος της λειτουργίας αυτού
είναι υποχρεωμένος να έχει εφοδιαστεί και με Δημοτική- Διοικητική άδεια περί λειτουργίας
Μουσικής και μάλιστα, πριν την έναρξη της χρήσης- εκτέλεσης και της λειτουργίας της
μουσικής εντός αυτών, διαφορετικά η άνευ αδείας λειτουργία της μουσικής σ’ αυτό, είναι
μη σύννομη στους χώρους ευθύνης, δραστηριότητας και λειτουργίας του καταστήματος ή
της επιχείρησης, κατά τα ανωτέρω.5 / 17
Άρθρο 7
Προϋποθέσεις έκδοσης- χορήγησης Δημοτικής- Διοικητικής άδειας μουσικής
Η Δημοτική- Διοικητική άδεια Λειτουργίας Μουσικής χορηγείται σε κάθε υπόχρεο χρήστη
μουσικής και κατά τα ανωτέρω ενδιαφερόμενο επιχειρηματία, σύμφωνα με τους παρακάτω
όρους και προϋποθέσεις:
α) Ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου- επιχειρηματία χρήστη της μουσικής, μαζί με τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά, που υποβάλλονται στο αρμόδιο γραφείο χορήγησης αδειών
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος των Δημοτικών Ενοτήτων.
β) Με σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διεύθυνσης Υγείας της οικείας Περιφέρειας.
γ) Με απόφαση του κατά τόπο αρμόδιου Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου
όπου λειτουργεί το κατάστημα ή η επιχείρηση, σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν. 3852/2010
σε συνδυασμό με το άρθρο 80 παρ.4 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
δ) Η εγκριθείσα από το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, άδεια περί ρήσης- λειτουργίας
μουσικής ή μουσικών οργάνων στο κατάστημα- επιχείρηση υπογράφεται από το Δήμαρχο.
Άρθρο 8
Η Δημοτική- Διοικητική Άδεια Μουσικής είναι υποχρεωτική
1) Τη Δημοτική- Διοικητική άδεια περί λειτουργίας μουσικής ή άδεια μουσικών οργάνων στο
κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή στην επιχείρησή τους, είναι υποχρεωμένοι να την
εφοδιαστούν όλοι όσοι επιχειρηματίες κατά τα ανωτέρω,
α) επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν και να λειτουργήσουν για πρώτη φορά μουσική στο
κατάστημα ή την επιχείρησή τους (άρθρο 73 και 83 του Ν.3852/2010 και άρθρο 80 παρ.4 του
Κ.Δ.Κ.) και
β) των οποίων έληξε η χρονική διάρκεια της ήδη υπάρχουσας άδειας μουσικής και είναι εκ
νέου υποχρεωμένοι να ανανεώσουν αυτήν, για το μετέπειτα της λήξεώς της χρονικό
διάστημα και,
γ) ήδη χρησιμοποιούν και λειτουργούν μουσική εντός των καταστημάτων και επιχειρήσεών
τους, χωρίς να έχουν καν εφοδιαστεί, όπως όφειλαν, ούτε με Δημοτική- Διοικητική άδεια για
την λειτουργία μουσικής σύμφωνα με το άρθρο 73 και 83 του Ν.3852/2010 και 80 παρ.4 του
Κ.Δ.Κ.
2) Σκοπός της παρούσας τοπικής κανονιστικής πράξης- απόφασης είναι να λειτουργούν όλα τα
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και οι επιχειρήσεις αρμοδιότητας του Δήμου που
χρησιμοποιούν μουσική ή μουσικά όργανα, με αρχές και κανόνες εκ των προτέρων γνωστούς σ’
όλους τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες και πολίτες, έτσι ώστε να είναι άπαντες
εφοδιασμένοι με άδειες λειτουργίας μουσικής- μουσικών οργάνων και να λειτουργούν σύννομα
και χωρίς να διαταράσσουν την κοινή ησυχία και την ποιότητα ζωής των πολιτών, αλλά και τα
καταστήματα και οι επιχειρήσεις τους, να λειτουργούν χωρίς προβλήματα, μέσα στα πλαίσια της
απρόσκοπτης επιχειρηματικής δραστηριότητας αυτών.
Άρθρο 9
Ανάρτηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων σε εμφανές σημείο του καταστήματος-
επιχειρήσεως.
Η Δημοτική- Διοικητική άδεια «περί λειτουργίας μουσικής- μουσικών οργάνων» αναρτάται, με
ευθύνη του επιχειρηματία υπευθύνου αυτού, σε εμφανές σημείο του καταστήματος, και
επιδεικνύεται σε κάθε έλεγχο και ζήτηση των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων.6 / 17
Άρθρο 10
Περί της έννοιας της λειτουργίας της μουσικής
1) Λειτουργία μουσικής νοείται η χρήση, εκτέλεση, παρουσίαση των μουσικών έργων που
γίνεται δημόσια προς το κοινό με οποιοδήποτε τρόπο, μορφή ή μέσο παραγωγής,
αναπαραγωγής, χρήσης, εκτέλεσης, μετάδοσης ή αναμετάδοσης των μουσικών έργων-
μουσικής (Ελληνικής και Ξένης), εντός του χώρου δραστηριότητας και λειτουργίας
οποιουδήποτε καταστήματος ή οποιασδήποτε επιχείρησης που ανήκει στην αρμοδιότητα του
Δήμου, ανεξάρτητα από τους τόπους και τα μέσα που χρησιμοποιούνται από τον
επιχειρηματία- χρήστη της μουσικής.
2) Λειτουργία- χρήση- εκτέλεση μουσικής σ’ ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή σε
μία επιχείρηση αρμοδιότητας του Δήμου, μπορεί να γίνεται νόμιμα μόνο με γραπτές άδειες
πρώτα του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης των Πνευματικών Δικαιωμάτων (Ο.Σ.Δ.) των
άρθρων 54 και επόμ. του Ν2121/93, που να επιτρέπει αυτήν και, ύστερα του Δήμου που
εκδίδει και χορηγεί την Διοικητική του άδεια, για την λειτουργία της μουσικής στο κατάστημα
ή την επιχείρηση του ενδιαφερόμενου, που αιτήθηκε αυτήν.
Άρθρο 11
Τρόποι και μέσα χρήσης των μουσικών έργων- μουσικής
Η λειτουργία της μουσικής δημόσια γίνεται συνήθως, είτε με οποιοδήποτε μουσικό όργανο ή με
ορχήστρα και τραγουδιστές (δηλαδή ζωντανά), είτε με οποιαδήποτε μηχανικά μέσα και λοιπούς
τρόπους και μέσα, όπως ενδεικτικά με στερεοφωνικό συγκρότημα με ή χωρίς πρόσθετα ηχεία, με
υλικούς φορείς ήχου (cd) ή εικόνας και ήχου (dvd), με disc jockey, cd, dvd, μηχανικά και
σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και με ή χωρίς ηχεία, με ραδιόφωνο, με τηλεόραση ενσύρματη ή
ασύρματη, καλωδιακή ή δορυφορική ή μέσω NOVA ή SUPER SPORT κ.λ.π. ή με οποιαδήποτε
οπτικοακουστικά μέσα ή με ηλεκτρονικά ή ψηφιακά μέσα ή μέσω του internet- διαδικτύου κ.λ.π.
(άρθρο 3, παρ.1, εδάφια στ’, ζ’, η’, θ’, του Ν.2121/93).
Άρθρο 12
Περί της έννοιας της δημόσιας εκτέλεσης της μουσικής
(άρθρο 3 παρ.2 του Ν.2121/93)
Δημόσια θεωρείται, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.2 του Ν.2121/93, κάθε χρήση ή εκτέλεση ή
παρουσίαση των μουσικών έργων (στίχων, συνθέσεων- τραγουδιών- μουσικοσυνθέσεων), είτε
Ελληνικών είτε Ξένων, που κάνει τα μουσικά έργα προσιτά σε κύκλο προσώπων ευρύτερο από το
στενό κύκλο της οικογένειας και το άμεσο περιβάλλον, ανεξάρτητα από το αν τα πρόσωπα αυτού
του ευρύτερου κύκλου βρίσκονται στον ίδιο ή σε διαφορετικούς χώρους.
Άρθρο 13
Έλεγχος ισχύος αδειών λειτουργίας μουσικής και ανάκληση αυτών σε περίπτωση παραβίασης
των όρων και των προϋποθέσεων έκδοσης και ισχύος τους
Σύμφωνα με την παρ.1Α’ περ.iii του άρθρου 73 του Ν.3852/2010, η ανάκληση άδειας λειτουργίας
μουσικής ή μουσικών οργάνων, ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής που έχει συγκροτηθεί- εκλεγεί στο Δήμο, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.3852/2010.7 / 17
Άρθρο 14
Χρήστες μουσικής
1) Όσοι επιχειρηματίες που στα καταστήματά τους (υγειονομικού ενδιαφέροντος) ή στις
επιχειρήσεις τους (αρμοδιότητας του Δήμου) χρησιμοποιούν- εκτελούν- λειτουργούν εντός
των χώρων δραστηριότητας και λειτουργίας αυτών μουσικά έργα- μουσική, ονομάζονται
στην παρούσα ως «επιχειρηματίες χρήστες μουσικής», ανεξάρτητα από τους τρόπους, τις
μορφές και τα μέσα χρήσης- εκτέλεσης- παρουσίασης της μουσικής εντός των καταστημάτων
ή των επιχειρήσεών τους.
2) Οι εν λόγω επιχειρηματίες είναι υποχρεωμένοι να λειτουργούν σύννομα και να
εφοδιάζονται, πριν την έναρξη λειτουργίας της μουσικής στο κατάστημά τους, από τον Δήμο,
μέσω της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ή του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας, με την
Δημοτική- Διοικητική άδεια «περί λειτουργίας μουσικής- μουσικών οργάνων», σύμφωνα με
το άρθρο 73 του Ν.3852/2010 και υπό την επιφύλαξη του άρθρου 83 του ιδίου νόμου και τις
διατάξεις του Κ.Δ.Κ. (Ν.3463/2006).
3) Η εκ νόμου υποχρέωση των «επιχειρηματιών χρηστών μουσικής» στο να εφοδιάζονται με
«Δημοτική- Διοικητική άδεια για την λειτουργία μουσικής» απορρέει τόσο από το άρθρο 73
και 83 του Ν.3852/2010 και το άρθρο 75 παρ.2 περ.13,15,16 και 18 του Ν.3463/2006
«Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όσο και από το άρθρο 63, παρ.2 του Ν.2121/93 «περί
προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας»
Άρθρο 15
Περί των αδειών των κέντρων διασκεδάσεως
Επιπρόσθετα των αναφερομένων στο προηγούμενο άρθρο, στα κέντρα διασκεδάσεως απορρέει
η σχετική υποχρέωση των επιχειρηματιών χρηστών μουσικής για άδεια και από το άρθρο 14 της
Υ1Γ/Γ.Π/96967/2012. Διότι το κέντρο διασκεδάσεως διαθέτει κυρίως καλλιτεχνικό- μουσικό
πρόγραμμα, μετά φαγητού ή ποτού, και στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του
συμπεριλαμβάνεται- εμπεριέχεται υποχρεωτικά εκ του νόμου και η άδεια μουσικών οργάνων.
Κατά συνέπεια για τα κέντρα διασκεδάσεως εκδίδεται από το Δήμο μόνο μία και μοναδική άδεια,
δηλαδή η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κέντρου διασκεδάσεως, με την συνδρομή βεβαίως και
των λοιπών προϋποθέσεων που η κείμενη νομοθεσία ρητά ορίζει περί αυτών, χωρίς να
απαιτείται και δεύτερη ξεχωριστή άδεια μουσικής και μουσικών οργάνων.
Άρθρο 16
Περί των αδειών Μουσικής- Μουσικών Οργάνων στα «κτήματα»
1) Σύμφωνα με την υπ’ αρ. Υ1Γ/Γ.Π/96967/2012 προβλέπεται η διαδικασία για τη χορήγηση
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας στεγασμένων και υπαίθριων χώρων εκδηλώσεων, ίδια με
αυτή που προβλέπεται για τα κέντρα διασκεδάσεως και τα λοιπά καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος.
2) Έτσι, κατά την παρ.3 του άρθρου 14 της Υ1Γ/Γ.Π./96967/2012: «Στεγασμένοι και υπαίθριοι
χώροι εκδηλώσεων» είναι οι χώροι στους οποίους, κατά την διάρκεια πάσης φύσεως
εκδηλώσεων, προσφέρονται τρόφιμα ή ποτά τα οποία παρασκευάζονται και
προετοιμάζονται σε άλλους χώρους, που διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας (εργαστήρια τροφίμων κλπ) και τελικά μεταφέρονται στους εν λόγω χώρους για
σερβίρισμα και τελική διάθεση.8 / 17
3) Οι ως άνω χώροι λαμβάνουν άδεια περί λειτουργίας μουσικής- μουσικών οργάνων,
σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 80 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) και τις διατάξεις των
άρθρων 73 και 83 του Ν.3852/2010, ως στεγασμένοι και υπαίθριοι χώροι.
4) Ως χώροι εκδηλώσεων, κατά τα ανωτέρω, είναι επίσης υποχρεωμένες εκ του νόμου πλέον
και οι επιχειρήσεις αυτές, να εφοδιάζονται, τόσο με άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής από
τον Ο.Σ.Δ., όσο και με Δημοτική- Διοικητική άδεια για την λειτουργία μουσικής ή μουσικών
οργάνων από τον Δήμο, όπως ακριβώς προβλέπεται και για τα κέντρα διασκεδάσεως και τα
λοιπά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, που κάνουν χρήση μουσικής με
οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο.
5) Ισχύει, επίσης, γι’ αυτούς τους χώρους εκδηλώσεων (δηλαδή για τα επονομαζόμενα κτήματα,
κελάρια, κλπ) η υπ’ αρ’ 3010/1985/ΦΕΚ593/τβ/02-10-1985 Υ.Δ. «Περί μέτρων προστασίας
της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής των Κέντρων Διασκέδασης και λοιπών
καταστημάτων».
Άρθρο 17
Υποχρεωτική η άδεια μουσικής εκ των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας
Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 της Αστυνομικής Διάταξης υπ’ αρ. 3 (ΦΕΚ
Β’15/1996) «Απαγορεύεται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κατά την έννοια
των άρθρων 37,38,και 39 της Αιβ/1983 Υ.Δ. (Β’526) όπως αντίστοιχα προβλέπονται στο
παράρτημα που συνοδεύει την υπ’ αρ.Υ1Γ/Γ.Π./96967/2012, καθώς και στις αμιγείς αίθουσες
διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, η λειτουργία κάθε είδους μουσικών οργάνων,
καθώς και στερεοφωνικών μηχανημάτων και ηλεκτροφώνων, χωρίς άδεια της αρμόδιας
αρχής» και εν προκειμένω της Δημοτικής Αρχής, στην οποία περιήλθαν σύμφωνα με τις
διατάξεις του ως άνω άρθρου 73 και 83 του Ν.3852/2010 και οι σχετικές αρμοδιότητες, με
βάση τις διατάξεις του ως άνω άρθρου 75 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Άρθρο 18
Διατάραξη κοινής ησυχίας
1) Η χορήγηση της Δημοτικής- Διοικητικής άδειας για την λειτουργία μουσικής με μηχανικά
μέσα, όπως η μουσική η οποία αναπαράγεται ενδεικτικά ηλεκτρόφωνα, ραδιόφωνα,
τηλεοράσεις, κλπ ή με κάθε μουσικό όργανο, δηλαδή με ζωντανό τρόπο, ο
επιχειρηματίας χρήστης της μουσικής δεν πρέπει να διαταράσσει την ησυχία των
περιοίκων (κοινή ησυχία), σύμφωνα με το άρθρο 3 και τις παραγράφους 2 και 3 του
άρθρου 1 της ως άνω Αστυνομικής Διάταξης και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις
παραγράφους 3, 4, 5, και 9 του άρθρου 29 της παρούσης Κανονιστικής Απόφασης.
2) Η άδεια λειτουργίας μουσικής- μουσικών οργάνων μπορεί να αφαιρείται προσωρινά, με
απόφαση της Αρχής που την εξέδωσε, εφόσον διαπιστώνεται παραβίαση των όρων
αυτής ή οριστικά σε περίπτωση υποτροπής (παρ. 5 άρθρου 3 της ως άνω Αστυνομικής
Διάταξης).
3) Στην άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων αναγράφεται υποχρεωτικά η χρονική
διάρκεια ισχύος αυτής, ο τρόπος χρήσης και τα μέσα εκτέλεσης, το είδος και ο αριθμός
των μουσικών οργάνων, η θέση τοποθέτησης αυτών και κάθε άλλος περιοριστικός όρος
που καθορίζεται από την Υγειονομική Υπηρεσία, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 3
της ως άνω Αστυνομικής Διάταξης.9 / 17
Άρθρο 19
Κάθε χορηγηθείσα άδεια μουσικής από το Δήμο τελεί υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις
έκδοσης και ισχύος της
Η έγκριση, έκδοση και χορήγηση της Δημοτικής- Διοικητικής άδειας περί λειτουργίας μουσικής σ’
ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή σε μία επιχείρηση, κατά τα ανωτέρω, τελεί
πάντοτε υπό τον όρο και τη βασική προϋπόθεση,
α) τόσο της προσκόμισης κατά την αρχική έκδοση ή στην συνέχεια κατά την ανανέωση αυτής,
από τον ενδιαφερόμενο επιχειρηματία- χρήστη της μουσικής και υπόχρεο του καταστήματος-
επιχειρήσεως (βλ. άρθρο 63 παρ.2 Ν.2121/93), της γραπτής άδειας δημόσιας εκτέλεσης της
μουσικής (των άρθρων 14,18 ιβ’ και 63 παρ.2 του ιδίου νόμου), που εκδίδει και χορηγεί σε κάθε
ενδιαφερόμενο ο Ο.Σ.Δ. των πνευματικών δικαιωμάτων των Ελλήνων και Ξένων δημιουργών,
β) όσο και της τήρησης και της μη παραβίασης όλων των όρων και προϋποθέσεων έκδοσης,
ισχύος και λειτουργίας της Δημοτικής- Διοικητικής άδειας μουσικής που χορηγήθηκε,
διαφορετικά ανακαλείται αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια Επιτροπή Ποιότητα Ζωής του Δήμου
που την εξέδωσε, και σε κάθε περίπτωση κατόπιν αιτήσεως παντός έχοντος έννομο ειδικό
συμφέρον, για μη τήρηση και παραβίαση των όρων ισχύος και των προϋποθέσεων σύννομης
λειτουργίας αυτής.
Άρθρο 20
Χρονική διάρκεια άδειας λειτουργίας μουσικής
1. Η χρονική διάρκεια των Δημοτικών Διοικητικών Αδειών περί τη χρήση και για τη λειτουργία
μουσικής ή μουσικών οργάνων ορίζεται καταρχήν για αόριστο χρονικό διάστημα, όπως
ορίζεται με τη παρ.1 του άρθρ. 5 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013(ΦΕΚ
3106/Β/09.12.2013.) , εκτός αν ο ενδιαφερόμενος δηλώσει ότι επιθυμεί τη χορήγησή της για
διάστημα ενός(1) ή ενός μέχρι τριών(3) ετών.
2. Η Δημοτική-Διοικητική άδεια περί λειτουργίας μουσικής-μουσικών οργάνων ισχύει
αποκλειστικά και μόνο για το χρονικό διάστημα που αφορά και για τον εντός του
καταστήματος ή της επιχείρησης χώρο δραστηριότητας και λειτουργίας του, και δεν
επιτρέπεται η τοποθέτηση και χρήση των μέσων μετάδοσης ή αναμετάδοσης του ήχου ή της
εικόνας και μτου ήχου, σε οποιοδήποτε εκτός του καταστήματος ή της επιχείρησης χώρο
δραστηριότητας και λειτουργίας του καταστήματος ή της επιχειρήσεώς του.
3. Σε κάθε περίπτωση τροποποίησης των όρων λειτουργίας , εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα
στο άρθρ. 29 παρ. 10 της παρούσης Κανονιστικής Απόφασης.
4. Τόσο για την έκδοση όσο και για την ανανέωση της άδειας μουσικής και μουσικών οργάνων
θα προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο και υπόχρεο επιχειρηματία- χρήστη μουσικής
(σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ.2 του Ν. 2121/93), γραπτή άδεια δημόσιας εκτέλεσης του
Ο.Σ.Δ. περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας (άρθρα 14 και 63 παρ.2 Ν.2121/93 και
73 Ν.3852/2010 και άρθρου 75 περ.16,17,18 του Ν.3463/2006 Κ.Δ.Κ.) και όλα τα
δικαιολογητικά που αναφέρονται στη ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./31600/20.11.2013.
Άρθρο 21
Δικαιολογητικά που χρειάζεται να προσκομιστούν στο Δήμο για την έκδοση της Δημοτικής-
Διοικητικής άδειας μουσικής ή μουσικών οργάνων10 / 17
1) Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση της Δημοτικής- Διοικητικής άδειας
μουσικής, με μηχανικά μέσα, είναι τα εξής:
α) Αίτηση του υπόχρεου- ενδιαφερόμενου, είτε αυτός είναι φυσικό είτε νομικό πρόσωπο.
Όπου νομικό πρόσωπο- εταιρεία, θα αναγράφεται επί της αιτήσεως και ο νόμιμος
εκπρόσωπος αυτής, με τα πλήρη στοιχεία αυτού.
β) Αντίγραφο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, με την οποία λειτουργεί το κατάστημα, ή
της προέγκρισης, σε περίπτωση που πρόκειται άμεσα να λειτουργήσει, αυτονόητο όμως
είναι ότι όταν υπάρχει στον Δήμο, δεν απαιτείται η προσκόμιση αυτής.
γ) Γραπτή άδεια ή γραπτή βεβαίωση δημοσίας εκτέλεσης της μουσικής, που χορηγείται από
τον Ο.Σ.Δ. των πνευματικών δημιουργών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2121/93 περί
προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και μάλιστα τόσο για το Ελληνικό, όσο και για το
Ξένο μουσικό ρεπερτόριο.
δ) Δημοτική ενημερότητα οφειλών του άρθρου 285 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), και
ε) Παράβολο σύμφωνα με την 61167/17-12-2007 απόφαση Υπουργ. Εσωτερικών και
Οικονομίας και Οικονομικών- ΦΕΚ 2438/τ.β./2007.
2) Στην αίτησή του προς τον Δήμο, ο υπόχρεος χρήστης μουσικής- ενδιαφερόμενος θα
αναγράφει υποχρεωτικά και αναλυτικά:
α) τους τρόπους, τις μορφές και τα μέσα χρήσης, εκτέλεσης και λειτουργίας της μουσικής στο
κατάστημά του (π.χ. ραδιόφωνο, τηλεόραση, ηλεκτρονικό, υπολογιστής με INTERNET, CD,
DVD, ζωντανή μουσική με ή χωρίς τραγουδιστές, δορυφορικά, κ.λ.π.).
β) τη χρονική διάρκεια της άδειας που ζητά από το Δήμο, αν δεν είναι αόριστη. Για τη
χρονική διάρκεια Δημοτική- Διοικητική άδεια μουσικής θα υποβάλει και υπεύθυνη δήλωση,
στην οποία θα αναφέρει το χρονικό διάστημα που ζητά. Μέσα σε ένα (1) μήνα πριν την λήξη
της ήδη προσκομισθείσας στο Δήμο άδειας δημόσιας εκτέλεσης του Ο.Σ.Δ., θα προσκομιστεί
ανανέωση αυτής.
3) Προκειμένου για χρήση μουσικής σε υπαίθριο χώρο, θα υποβάλλεται τεχνική έκθεση
αρμόδιου μηχανικού σε τρία αντίτυπα, που θα συνοδεύεται με τοπογραφικό διάγραμμα με
τη θέση και τη φορά των ηχείων και θα τεκμηριώνει ότι η ισχύς των ηχείων, η θέση, η
απόσταση από κατοικίες, καθώς και τα τυχόν μέτρα ηχοπροστασίας που έχουν ληφθεί με τη
μέγιστη Α-ηχοστάθμη 80db, δεν δημιουργούν προβλήματα στα σημεία προστασίας,
σύμφωνα με την ΥΔ Α5/3010/85. Τα τρία αντίγραφα θεωρούνται από την υγειονομική
υπηρεσία μετά από αυτοψία, χωρίς την διενέργεια ηχομέτρησης, και τα δύο επιστρέφονται
στον Δήμο και το ένα εξ αυτών συνοδεύει την άδεια χρήσης μουσικής και επιδεικνύεται στις
αρμόδιες για τον έλεγχο υπηρεσίες, σύμφωνα με το άρθρο 14 Β, παρ.2 της ΥΔ
Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967 (ΦΕΚ 2718/8-10-12).
Άρθρο 22
Στοιχεία και περιεχόμενο άδειας μουσικής
1) Η Δημοτική- Διοικητική άδεια περί λειτουργίας μουσικής, σ’ ένα κατάστημα υγειονομικού
ενδιαφέροντος, εκδίδεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ή το Συμβούλιο της
Δημοτικής Κοινότητας όπου λειτουργεί το κατάστημα σύμφωνα με το άρθρο 73, παρ.1Α’
και 83 του Ν. 3852/2010 και τις διατάξεις του Ν.3463/2006, και χορηγείται στη συνέχεια
αυτή, με πράξη- απόφαση του Δημάρχου.
2) Η Δημοτική- Διοικητική άδεια μουσικής, ανάλογα με τον τρόπο, την μορφή ή τα μέσα
χρήσης, εκτέλεσης και λειτουργίας της μουσικής, στο κατάστημα που ο υπεύθυνος 11 / 17
αυτού- ενδιαφερόμενος- με την αίτησή του ζήτησε, άλλοτε παρέχεται για μουσικά
όργανα (όταν δηλαδή έχουμε ζωντανή εκτέλεση με μουσικά όργανα, τραγουδιστές,
κ.λ.π.), οπότε και ορίζεται ως άδεια μουσικών οργάνων, και άλλοτε παρέχεται για
μηχανικά μέσα (όταν δηλαδή χρησιμοποιούνται π.χ. στερεοφωνικό συγκρότημα με ή
χωρίς ηχεία, ραδιόφωνο, τηλεόραση, ηλεκτρονικά ή ψηφιακά μέσα, υλικοί φορείς ήχου ή
εικόνας και ήχου, κ.λ.π.) οπότε και ορίζεται ως άδεια περί χρήσης και λειτουργίας
μουσικής με μηχανικά μέσα ή λοιπά τεχνολογικά μέσα παροχής υπηρεσιών μέσω
διαδικτύου- internet.
3) Στην περίπτωση που εκδόθηκε και χορηγήθηκε άδεια μουσικής από τον Δήμο κατά τον α’
τρόπο χρήσης- λειτουργίας της μουσικής (π.χ. άδεια μουσικής με μηχανικά μέσα) και
στην διάρκεια ισχύος και λειτουργίας αυτής τροποποιήθηκε και παραβιάστηκε στην
πράξη και την εφαρμογή της από τον επιχειρηματία, στο όνομα του οποίου εκδόθηκε και
χορηγήθηκε (π.χ. λειτουργεί, αντί με μηχανικά μέσα, με μουσικά όργανα), τότε υπάρχει
παραβίαση των όρων έκδοσης και λειτουργίας της εν λόγω άδειας μουσικής, και η
παραβίαση αυτή αποτελεί ευθεία παραβίαση των όρων και των προϋποθέσεων έκδοσής
της και ανακαλείται αυτεπάγγελτα με απόφαση του ίδιου του οργάνου που την εξέδωσε
και χορήγησε.
4) Κατά την ίδια έννοια, η Δημοτική- Διοικητική άδεια περί λειτουργίας μουσικής με
μηχανικά μέσα ή περί λειτουργίας μουσικών οργάνων, θα πρέπει, τόσο επί της
αποφάσεως, όσο και επί του σώματος της άδειας αυτής να αναφέρει, αφενός μεν την
χρονική διάρκεια ισχύος της (από …. έως …..) και τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3
του άρθρου 18 της παρούσης, και υποχρεωτικά να προϋπάρχει και η άδεια δημόσιας
εκτέλεσης της μουσικής, που χορηγεί ο Ο.Σ.Δ. του Ν.2121/93, με τον αντίστοιχο σε
διάρκεια χρόνο ισχύος και των δύο, και αφετέρου και τον τρόπο και τα μέσα χρήσης,
εκτέλεσης και λειτουργίας της μουσικής κατά τα ανωτέρω.
Άρθρο 23
Περί της ανανέωσης της άδειας μουσικής
1) Η Δημοτική- Διοικητική άδεια για την χρήση- λειτουργία μουσικής ή μουσικών οργάνων σ’
ένα κατάστημα- επιχείρηση αν δεν είναι αορίστου διάρκειας , ανανεώνεται ύστερα από
αίτηση του ενδιαφερόμενου κάθε έτος(1) ή κάθε τρία (3) αν είναι ετήσιας ή τριετούς
διάρκειας αναλόγως , αρκεί να υποβληθεί η σχετική περί ανανέωσης αίτηση, με όλα τα
δικαιολογητικά μου συνοδεύουν αυτήν, τουλάχιστον ένα μήνα πριν την λήξη της
υπάρχουσας και, εν πάση περιπτώσει, οπωσδήποτε πριν την λήξη της προηγούμενης,
διαφορετικά αυτοδίκαια παύει να ισχύει.
Η Δημοτική Αρχή, μετά την υποβολή του αιτήματος, από τον ενδιαφερόμενο για την
ανανέωση της άδειας μουσικής, εφαρμόζει τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 8 και 9 του
άρθρου 29 της παρούσης Κανονιστικής Απόφασης.
2) Μέχρι να εκδοθεί η σχετική νέα απόφαση, για την ανανέωση ή μη αυτής, τεκμαίρεται
σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 5 της υπ’ αριθμόν 31600/2013 Κ.Υ.Α., ότι η χρήση-
εκτέλεση- λειτουργία μουσικής είναι νόμιμη, υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα έχουν
υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία Αδειών του Δήμου, μαζί με την αίτηση ανανέωσης και
όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρούσα για την έκδοση ή την
ανανέωση αυτής.12 / 17
3) Ο ενδιαφερόμενος, που εμπρόθεσμα υποβάλλει αίτηση ανανέωσης της άδειας μουσικής
μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, απολαμβάνει των διευκολύνσεων που προβλέπει η
ως άνω Κ.Υ.Α., σε κάθε πραγματοποιούμενο στο κατάστημά του έλεγχο από τα Αστυνομικά
και λοιπά αρμόδια όργανα, επιδεικνύοντας στην περίπτωση αυτή αντίγραφο της αιτήσεως
ανανέωσης, που υπέβαλλε στον Δήμο εμπρόθεσμα, προκειμένου να μη βεβαιώνονται σε
βάρος του παραβάσεις έλλειψης της άδειας μουσικής, μέχρι να του χορηγηθεί η νέα άδεια
μουσικής για τον επόμενο της λήξεως χρόνο της προηγούμενης.
4) Ο Δήμος, στις περιπτώσεις αυτές, χορηγεί στον ενδιαφερόμενο κυρωμένο αντίγραφο της
αιτήσεως ανανέωσης με το σχετικό πρωτόκολλο κατάθεσης αυτής, για να κάνει χρήση του,
μέχρι να εκδοθεί η σχετική άδεια μουσικής, μόνο στην περίπτωση που έχει εμπρόθεσμα
επισυνάψει σ’ αυτήν και όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ανανέωση
της άδειας μουσικής, διαφορετικά δεν μπορεί να απολαύσει των διευκολύνσεων που η
παραπάνω Κ.Υ.Α. προβλέπει.
5) Σε περίπτωση μεταβίβασης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ή επιχείρησης
αρμοδιότητας του Δήμου σε άλλο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό), πέρα από την αντικατάσταση
της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας αυτού, είναι δυνατή και η αντικατάσταση της άδειας
λειτουργίας μουσικής ή μουσικών οργάνων, χωρίς την τήρηση της διαδικασίας για την
έκδοση νέας άδειας, αρκεί να είναι σε χρονική ισχύ και η αντίστοιχη άδεια δημόσιας
εκτέλεσης μουσικής του Ο.Σ.Δ. των πνευματικών δικαιωμάτων των Δημιουργών του
Ν.2121/93 ή εφόσον αυτή έχει λήξει να προσκομιστεί από τον νέο επιχειρηματία στο Δήμο η
ανανέωσή της, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα στο σχετικό άρθρο της παρούσας.
Άρθρο 24
Δικαιολογητικά για ανανέωση άδειας μουσικής
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ανανέωση της Δημοτικής- Διοικητικής άδειας
μουσικής είναι:
α) Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του καταστήματος
β) Επικυρωμένο αντίγραφο της προηγούμενης άδειας μουσικής ή μουσικών οργάνων
γ) Πρωτότυπο της άδειας- βεβαίωσης δημόσιας εκτέλεσης μουσικής του Ο.Σ.Δ. πνευματικών
δικαιωμάτων για το νέο χρονικό διάστημα
δ) Δημοτική Ενημερότητα περί μη οφειλής στον Δήμο του άρθρου 285 του Κ.Δ.Κ. (Ν.3463/2006)
ε) Παράβολο αξίας αναλόγως με την αιτούμενη διάρκεια της άδειας.
Άρθρο 25
Ώρες λειτουργίας μουσικής – παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής
1. Η εκάστοτε «Δημοτική- Διοικητική» άδεια μουσικής- μουσικών οργάνων» που χορηγείται
τελεί, υπό τον όρο της λειτουργίας της μουσικής στα πλαίσια των επιτρεπτών ωρών και
ωραρίων χρήσης και λειτουργίας αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρ. 3/1996
Αστυνομικής Διάταξης «Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας»όπως αυτή ισχύει, που
καθορίζει μεταξύ όλων των άλλων και α) για την χειμερινή περίοδο, δηλαδή από 1
ης
Οκτωβρίου μέχρι 31
ης
Μαρτίου, την λειτουργία της μουσικής μέχρι την 22.00 ώρα και β) για
την θερινή περίοδο, δηλαδή από 1
η
Απριλίου μέχρι 31
η
Σεπτεμβρίου, την λειτουργία της
μέχρι την 23.00 ώρα,13 / 17
με παύση των μέσων μετάδοσης ή αναμετάδοσης της μουσικής από την 15.00 έως την 17.30
ώρα.
2. Η ίδια ως άνω αστυνομική διάταξη καθορίζει και για την παράταση της άδειας μουσικής –
μουσικών οργάνων, η οποία μπορεί να γίνει κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου,
ανάλογα με το είδος των μουσικών οργάνων και τη θέση του κέντρου σε σχέση με τους γύρω
κατοικημένους χώρους ως εξής:
α) για κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την 03:00 π.μ ώρα και
β) για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι την 02:00 π.μ ώρα με την προϋπόθεση
ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.
Ειδικά τα χρονικά όρια λειτουργίας των κέντρων διασκέδασης, των πάρ,λεσχών.αναψυκτηρίων,
καφετεριών κ.λ.π καθορίζεται με τον εξής τρόπο:
γ) Τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη 4:30 της επόμενης ημέρας για την περίοδο 1
η
Οκτωβρίου έως
31
η
Μαΐου και έως την 5:00 ώρα της επόμενης ημέρας για την περίοδο 1
η
Ιουνίου έως 30
η
Σεπτεμβρίου. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η επαναλειτουργία αυτών ΠΡΙΝ από την 6:00 ώρα.
δ) Χωρίς περιορισμό μπορούν να λειτουργήσουν τα άνω καταστήματα της ημέρες Παρασκευής
και Σαββάτου , την παραμονή και την ημέρα της εορτής του τοπικού Αγίου καθώς και κατά τη
διάρκεια των Τοπικών, Θρησκευτικών ή Λαϊκών Πανηγύρεων.
Άρθρο 26
Κυρώσεις
Όλοι οι όροι που αναγράφονται πάνω στην εκάστοτε χορηγούμενη από τον Δήμο άδεια
μουσικής, τελούν υπό την αίρεση της τήρησης αυτών από τον επιχειρηματία «χρήστη της
μουσικής», διαφορετικά κάθε παραβίαση αυτών αποτελεί λόγο ανάκλησής της και επιβολής
διοικητικών και ποινικών κυρώσεων κατά των παραβατών, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις των νόμων.
Άρθρο 27
Περί της ανάκλησης των αδειών μουσικής
1) Για την ανάκληση των αδειών λειτουργίας μουσικής εφαρμόζονται όσα ισχύουν για την
ανάκληση των διοικητικών πράξεων.
2) Η Δημοτική- Διοικητική άδεια περί λειτουργίας μουσικής σ’ ένα κατάστημα υγειονομικού
ενδιαφέροντος ή επιχείρηση ανακαλείται υποχρεωτικά από τον Δήμο που την χορήγησε,
σε περίπτωση που παραβιασθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις έκδοσής της. Στην
περίπτωση που π.χ. παραβιάζεται το ωράριο λειτουργίας της μουσικής, τότε η Δημοτική
Αρχή έχει τη δυνατότητα να αφαιρέσει την άδεια μουσικής προσωρινά για χρόνο που το
ίδιο το αρμόδιο όργανο για την χορήγησή της κρίνει και σε περίπτωση υποτροπής
οριστικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της Αστ. Διάταξης 3/96, όπως ισχύει.
Σημειώνεται ότι οι παραβάσεις των όρων λειτουργίας μουσικής επιφέρουν υποχρεωτικά,
σύμφωνα με τα διατάξεις του Π.Δ.180/79, υπό προϋποθέσεις, την προσωρινή ή και την
οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος. Στις δημοτικές κοινότητες
αρμόδιο για την χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής είναι το συμβούλιο δημοτικής
κοινότητας, ενώ για την ανάκληση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (υπ’ αρ. 74572/2010 και
υπ’ αρ. 74896/2010 εγκύκλιοι Υπ. Εσωτ.).14 / 17
3) Για να ισχύει μία χορηγηθείσα Δημοτική- Διοικητική άδεια λειτουργίας μουσικής, πρέπει
υποχρεωτικά να συνοδεύεται από την αντίστοιχη άδεια δημόσιας εκτέλεσης της
μουσικής, που χορηγείται από τον Ο.Σ.Δ., διαφορετικά, αν ο ενδιαφερόμενος και
υπόχρεος του καταστήματος δεν προσκομίσει έγκαιρα και πριν την λήξη της την
τελευταία, ανακαλείται υποχρεωτικά η Δημοτική- Διοικητική άδεια περί λειτουργίας
μουσικής στο κατάστημα αυτό (υπ’ αρ.57904/2007 εγκύκλιος Υπ. Εσωτ.).
4) Προκειμένου περί κέντρων διασκεδάσεως και καταστημάτων που λειτουργούν κυρίως με
καλλιτεχνικό μουσικό πρόγραμμα, (π.χ. με μουσικά όργανα, τραγουδιστές, κ.λ.π.), σε
περίπτωση που δεν έχει προσκομιστεί από τον υπόχρεο επιχειρηματία στο Δήμο η
αντίστοιχη άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής του Ο.Σ.Δ., τότε πάσχει στη νομιμότητά
της αυτή καθαυτή η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ως καταστήματος κέντρου
διασκεδάσεως, και σε περίπτωση που δεν συμμορφωθεί ο υπεύθυνος αυτού εντός
δεκαημέρου προθεσμίας, ο Δήμος υποχρεωτικά και αυτεπάγγελτα ανακαλεί αυτήν.
5) Στις περιπτώσεις των λοιπών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που έχουν
λάβει από τον Δήμο α) άδεια ίδρυσης και λειτουργίας π.χ. εστιατορίου, καφετέριας,
ταβέρνας, κ.λ.π. και β) άδεια περί λειτουργίας μουσικής με μηχανικά μέσα εκτέλεσης
εντός αυτού, τότε ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία, σε περίπτωση παράβασης ή
παραβίασης της Δημοτικής- Διοικητικής άδειας μουσικής (διατάραξη κοινής ησυχίας,
υπέρβαση μέγιστης ηχοστάθμης, κλπ)
α) ανακαλείται η Δημοτική- Διοικητική άδεια μουσικής και όχι η άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας του καταστήματος ως π.χ. εστιατόριο, καφετέρια, ταβέρνα, κ.λ.π. με την
υποβολή μίας και μόνης μηνύσεως, και
β) ανακαλείται- αφαιρείται όχι μόνο η Δημοτική- Διοικητική άδεια μουσικής, αλλά και η
Δημοτική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος, όταν διαπιστωθούν και
βεβαιωθούν μέσα στο ίδιο έτος τρεις (3) παραβάσεις σε βάρος των υπευθύνων του
καταστήματος, οπότε επιβάλλεται το διοικητικό μέτρο της ανάκλησης και της άδειας
λειτουργίας αυτού από δέκα (10) έως εξήντα (60) ημέρες, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις του Π.Δ.180.79 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
6) Σε όλες τις περιπτώσεις, που τα αρμόδια όργανα του Δήμου πρόκειται να προβούν σε
ανάκληση αδειών για διάφορες παραβάσεις ή παραβιάσεις αυτών, υποχρεωτικά θα
καλείται με γραπτή πρόσκληση της αντίστοιχης υπηρεσίας ο επιχειρηματίας- υπεύθυνος
του καταστήματος, για να εκφράσει προφορικά ή γραπτά τις απόψεις και τυχόν
αντιρρήσεις του (δικαίωμα ακρόασης του πολίτη) ενώπιον των αρμόδιων οργάνων του
Δήμου, προτού ληφθεί η οποιαδήποτε απόφαση. Η πρόσκληση αυτή θα γίνεται
υποχρεωτικά με αποδεικτικό επίδοσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.2690/99.
Άρθρο 28
Διοικητικά Πρόστιμα
1.-Όλοι οι όροι, που αναγράφονται στην εκάστοτε χορηγούμενη από το Δήμο άδεια μουσικής,
τελούν υπό την αίρεση της τήρησης αυτών από τον επιχειρηματία «χρήστη της μουσικής»,
διαφορετικά κάθε παραβίαση αυτών αποτελεί λόγο ανάκλησής της και επιβολής διοικητικών και
ποινικών κυρώσεων κατά των παραβατών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις των νόμων.
2.-Κατ’ εφαρμογή της παρ.3 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,
με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται και επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα κατά των
παραβατών εκείνων που δεν τηρούν τους όρους έκδοσης, ισχύος και λειτουργίας των αδειών 15 / 17
μουσικής που ο Δήμος τους χορήγησε, όσο και κατά εκείνων των επιχειρηματιών- υπευθύνων
που χωρίς καν άδεια του Δήμου θα εκτελούν- χρησιμοποιούν μουσική εντός των καταστημάτων
τους, πράξεις και παραβάσεις που θα διαπιστώνονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, και
ειδικότερα τα εξής:
2α.- Για βεβαίωση παράβασης λειτουργίας- χρήσης μουσικής χωρίς σχετική άδεια μουσικής,
δηλαδή για έλλειψη της άδειας μουσικής, πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500,00€)
2β.- Για βεβαίωση παράβασης λειτουργίας μουσικής πέραν του ανώτατου επιτρεπόμενου
ωραρίου, πρόστιμο εξακοσίων ευρώ (600,00€)
2γ.- Για βεβαίωση παράβασης για λειτουργία μουσικής πέραν του ανώτατου επιτρεπόμενου
ορίου έντασης (μέγιστη ηχοστάθμη τα 80db για τα λοιπά καταστήματα και 100db για τα κέντρα
διασκεδάσεως), πρόστιμο εξακοσίων ευρώ (800,00€)
2δ.- Για βεβαίωση παράβασης για μη τήρηση ή τροποποίηση της κατεχόμενης άδειας μουσικής
[π.χ. τοποθέτηση ηχείων εξωτερικά, λειτουργία με ανοιχτά παράθυρα, κ.λ.π.] πρόστιμο
εξακοσίων ευρώ (800,00€)
3. Τα ανωτέρω πρόστιμα επιβάλλονται με απόφαση Δημάρχου ή Αντιδημάρχου Οικονομικών-
Διοικητικών υπηρεσιών(με μεταβίβαση της σχετικής αρμοδιότητας).
Άρθρο 29
Ο ρόλος των υγειονομικών υπηρεσιών στην λειτουργία μουσικής- μουσικών οργάνων
1) Ο έλεγχος της λειτουργίας της μουσικής και των μουσικών οργάνων στα καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος θεσπίστηκε με την υπ’ αρ. ΥΔ 3010/85 (ΦΕΚ 593/τ.β./1985)
όπως τροποποιήθηκε με την Υ2/οικ.15438/10-10-2001 (ΦΕΚ 1346/τ.β./2001) και την ΥΔ
Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967 (ΦΕΚ 2718/8-10-2012) «για την προστασία της δημόσιας υγείας από
θορύβους μουσικής των κέντρων διασκεδάσεως και των λοιπών καταστημάτων προκειμένου
να προστατεύσει τον πολίτη από το θόρυβο που, σύμφωνα με τα ισχύοντα επιστημονικά
δεδομένα, αποτελεί την πιο σημαντική ενόχληση στη διάρκεια των ωρών ησυχίας και φυσικά
στην διάρκεια του ύπνου.
2) Στην ΥΔ 3010/85 (ΦΕΚ 593/τ.β./1985) έχει τεθεί: α) το όριο των 35db στο υπνοδωμάτιο της
κατοικίας, β) η έννοια της ηχομόνωσης (D 65db), σε περίπτωση επαφής κέντρων
διασκεδάσεως με κατοικίες, γ) η έννοια του ανώτατου επιτρεπτού θορύβου λειτουργίας
εντός αίθουσας του κέντρου διασκεδάσεως στα 100db, για προστασία της ακοής των
θαμώνων, δ) η έννοια του ανώτατου επιτρεπτού θορύβου λειτουργίας εντός της αίθουσας
των λοιπών καταστημάτων με μουσική για δημιουργία ευχάριστης ατμόσφαιρας στα 80db.
3) Η Υγειονομική Υπηρεσία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, έχει την αρμοδιότητα της
χορήγησης γνωμάτευσης για την λειτουργία μουσικής είτε σε κέντρο διασκέδασης είτε σε
λοιπό κατάστημα ύστερα από διαδικασία ηχομέτρησης.
4) Προκειμένου περί κέντρου διασκεδάσεως, στην διαδικασία έκδοσης της άδειας λειτουργίας
εφαρμόζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της Υγειονομικής Διάταξης Α5/3010 (ΦΕΚ
593/τ.β./2-10-1985) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5) Προκειμένου για λοιπά στεγασμένα καταστήματα, η ηχομέτρηση, σύμφωνα με την
ΥΜ/3131/23-7-89 Εγκύκλιο ΥΠΠ και ΚΑ, (βλ. σχετ. και την 17/1-11-1999 Γνωμοδότηση του
Εισαγγελέα του Άρειου Πάγου), δεν απαιτείται στην αρχική γνωμάτευση για τη χορήγηση
άδειας λειτουργίας μουσικής, αλλά απαιτείται βεβαίωση, κατόπιν αυτοψίας, της
Υγειονομικής Υπηρεσίας, στην οποία να αναφέρονται με σαφήνεια οι συνθήκες λειτουργίας
του καταστήματος, ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος από τις υγειονομικές αρχές.16 / 17
6) Στις περιπτώσεις όμως που θα δημιουργηθούν ή δημιουργούνται προβλήματα ηχορύπανσης
που προκύπτουν από ειδικές συνθήκες, όπως ελαφρές κατασκευές, μεγάλα ανοίγματα
παραθύρων (τζαμαρίες) τοποθεσία, γειτνιάσεις, κ.λ.π., θα γίνονται μετρήσεις από τις
υγειονομικές αρχές.
7) Προκειμένου για λοιπά καταστήματα με χρήση μουσικής σε υπαίθριο χώρο ισχύουν τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 22 παρ.3 της παρούσης και οι υπηρεσίες ελέγχου, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην ΥΔ Α5/3010/1985, ελέγχουν τους όρους και προϋποθέσεις καθώς και
την προβλεπόμενη ηχοστάθμη κατά την λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών.
8) Ένα μήνα πριν την λήξη ισχύος της άδειας μουσικής- μουσικών οργάνων η ενδιαφερόμενη
επιχείρηση θα πρέπει να υποβάλλει την προβλεπόμενη αίτηση, καθώς και τα λοιπά
δικαιολογητικά στο Δήμο ο οποίος μετά τον έλεγχο, εάν ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση
για να του χορηγηθεί άδεια μουσικής- μουσικών οργάνων μετά την λήξη της τρέχουσας
άδειάς του τότε ο Δήμος μετά τα διαβιβάζει στην Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου, μαζί με
τα τυχόν παράπονα ή καταγγελίες που έχουν υποβληθεί από πολίτες ή φορείς ή έχουν
διαπιστωθεί από τη Δημοτική Αρχή, καθώς και τις σχετικές μηνύσεις από τις Αστυνομικές
Αρχές, ώστε να ληφθούν υπόψη από την Υγειονομική Υπηρεσία κατά τον έλεγχο του
καταστήματος και την έκδοση γνωμοδότησης για την τήρηση ή μη των όρων της άδειας
λειτουργίας μουσικής ή μουσικών οργάνων.
9) Σε κάθε περίπτωση, για να χορηγηθεί η Δημοτική- Διοικητική Άδεια Λειτουργίας Μουσικής ή
μουσικών οργάνων, θα πρέπει να έχει προηγηθεί από την Δημοτική Αρχή ο έλεγχος των
χρήσεων γης (π.χ. παραδοσιακοί οικισμοί, διατηρητέοι οικισμοί, κ.λ.π.), όπως και των
απαιτούμενων αποστάσεων στην περίπτωση Υπαίθριου Κέντρου Διασκέδασης.
10) Σε περίπτωση τροποποίησης των όρων λειτουργίας όπως α) η χρησιμοποίηση ενισχυτών
μεγάλης ισχύος, ζωντανής μουσικής με μικροφωνικές εγκαταστάσεις σε λοιπά καταστήματα,
β) η λειτουργία λοιπών καταστημάτων ως κέντρων διασκεδάσεως σε περιοχές όπου, από τις
χρήσεις γης, απαγορεύεται η ίδρυση και λειτουργία αυτών και φυσικά υπόκεινται στους
περιορισμούς των όρων ησυχίας και γ) η μετατροπή λοιπών καταστημάτων σε κάντρα
διασκέδασης π.χ. μικροφωνικές εγκαταστάσεις, ενισχυτές και ηχεία, πίστα χορού, κ.λ.π.,
υπάρχει ουσιώδης τροποποίηση των όρων ίδρυσης και λειτουργίας του εν λόγω
καταστήματος, διενεργείται έλεγχος από την Υγειονομική Υπηρεσία και στην συνέχεια
ενημερώνεται και ο υπεύθυνος του καταστήματος για να επαναφέρει το κατάστημά του στην
προτέρα κατάσταση και θέση του, σύμφωνα με την ΥΔ Α5/3010/85 και τα άρθρα 80 και 81
του Κ.Δ.Κ. (Ν.3463/2006) και σε περίπτωση μη συμμόρφωσής του, ο Δήμος προβαίνει στην
προσωρινή ή οριστική ανάκληση της λειτουργίας του σύμφωνα με την εγκύκλιο 2
Υ1γ/Γ.Π./οικ.4476/14-1-20013.
Άρθρο 30
Προϋπόθεση Χορήγησης Άδειας η Πληρωμή των Δημοτικών Τελών
1. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης, ανανέωσης, παράτασης, μεταβίβασης, χορήγησης, κ.λ.π. τόσο
των αδειών λειτουργίας, όσο και των αδειών μουσικής, ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας-
υπεύθυνος του καταστήματος, είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην αρμόδια υπηρεσία του
Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 285 του Ν.3463/2006, την Δημοτική Βεβαίωση- Ενημερότητα περί
μη οφειλής του στον Δήμο.
2. Σύμφωνα με την εγκύκλιο 24237/2009 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α, τα νυκτερινά κέντρα , οι αίθουσες
χορού, τα καταστήματα με θεάματα και ποτά, τα καφωδεία, τα κέντρα διασκέδασης, τα
καμπαρέ, τα νάιτ κλάμπ, οι μπουάτ, τα χορευτικά κέντρα με μουσική που λειτουργούν τη 17 / 17
μουσική με τη χρήση μουσικών οργάνων, υπόκεινται σε δημοτικό φόρο 5% επί των συνολικών
ακαθαρίστων εσόδων τους ανεξάρτητα από τον αριθμό των ημερών που τα χρησιμοποιούν, ενώ
εκείνα που χρησιμοποιούν μηχανικά μέσα για τη λειτουργία μουσικής , υπόκεινται σε καταβολή
δημοτικού τέλους 0,5%.
Άρθρο 31
Έναρξη ισχύος και
Δημοσίευση της παρούσας κανονιστικής απόφασης
Η παρούσα πρόταση κανονισμού λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων εισηγείται στην
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης και προωθείται απ΄αυτήν στο
Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη εγκριτικής απόφασης.
Η παρούσα θα τεθεί σε ισχύ μετά τη δημοσίευσή της.