Εγκύκλιος για τις άδειες κορωνοϊού: Ευπαθείς Ομάδες, Δικαιολογητικά, Παρακολούθηση Στελέχωσης

Σε σειρά παραμέτρων για το ανθρώπινο δυναμικό της Δημόσιας Διοίκησης κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αναφέρεται Εγκύκλιος του Υπουργού Εσωτερικών που απευθύνεται, μεταξύ άλλων, και στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού.

Η Ενότητα Α’ αφορά την ειδική άδεια απουσίας Ομάδων αυξημένου κινδύνου, δεδομένης της ΚΥΑ περί επέκτασής της σε επιπλέον ομάδες.

Η ειδική αυτή άδεια χορηγείται υποχρεωτικά και προκειμένου να αποδειχθεί η υπαγωγή του υπαλλήλου στις εν λόγω περιπτώσεις, εφόσον αυτό δεν προκύπτει ήδη από το Αρχείο της Υπηρεσίας και το προσωπικό Μητρώο του υπαλλήλου, θα πρέπει να κατατίθενται ή να αναζητούνται αρμοδίως ιατρικές γνωματεύσεις που έχουν ήδη χορηγηθεί ή θα χορηγηθούν για τον σκοπό αυτό ή άλλα δικαιολογητικά, όπως πχ πιστοποιητικά ΚΕΠΑ εν ισχύ, γνωμάτευση δημόσιου νοσοκομείου κοκ.  Προκειμένου να τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊού, αλλά και για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέτουν σχετική υπεύθυνη δήλωση και σε εύλογο χρόνο αλλά σε κάθε περίπτωση αμέσως μετά την επάνοδό τους στην Υπηρεσία, θα καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς απόδειξη του ότι είναι δικαιούχοι της εν λόγω ειδικής αυτής άδειας.

Η Ενότητα Β’ περιλαμβάνει Οδηγίες για τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Για οποιαδήποτε ειδική άδεια δεν αποδειχθεί τελικά ότι αποτελεί δικαίωμα του υπαλλήλου που έκανε χρήση αυτής, θα ακολουθείται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού οποιαδήποτε κατά νόμο απαιτούμενη ενέργεια προς τήρηση της αρχής της νομιμότητας.

Στην Ενότητα Γ’ αποτυπώνεται τι ισχύει ως προς τη χρήση και χορήγηση αδειών με τις πάγιες ισχύουσες διατάξεις. 

Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τις κανονικές άδειες, διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την παρ.4 του αρ.48 του Υπαλληλικού Κώδικα, οι διατάξεις περί δικαιώματος κανονικής άδειας δεν εφαρμόζονται σε όσους έχουν κατά τις κείμενες διατάξεις διακοπές εργασίας, αλλά οι υπάλληλοι αυτοί μπορούν εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης, να παίρνουν κανονική άδεια με αποδοχές έως 10 εργάσιμες ημέρες το έτος. Εν προκειμένω και κατ΄ εξοχήν λόγω της σοβαρών λόγων ανάγκης προστασίας της δημόσιας υγείας, εξυπακούεται ότι δεν θα ήταν επιτρεπτό να ικανοποιηθεί αίτημα χορήγησης κανονικής άδειας σε υπαλλήλους που δικαιούνται διακοπές εργασίας παρά μόνο σε όλες εξαιρετικές περιπτώσεις.  Διευκρινίζεται, επίσης, ότι υπάλληλοι που βάσει των παγίων διατάξεων τελούν ήδη σε μακροχρόνιες άδειες ή απουσιάζουν (πχ άδεια ανατροφής, άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου, διαθεσιμότητα λόγω ασθένειας, μακροχρόνια αναρρωτική κ.α), οι άδειες αυτές δεν διακόπτονται έστω και εάν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των έκτακτων ρυθμίσεων περί χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού για φροντίδα των τέκνων ή σε ειδική άδεια απουσίας λόγω του ότι αποτελούν ομάδα αυξημένου κινδύνου για λοίμωξη COVID 19.

Η Ενότητα Δ’ ενημερώνει πως έχει αναπτυχθεί ειδική εφαρμογή παρακολούθησης στην εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία θα ενημερώνεται σε καθημερινή βάση, προκειμένου το Υπουργείο Εσωτερικών να έχει σε πραγματικό χρόνο τα απαιτούμενα στοιχεία προς σχεδιασμό των κατάλληλων πολιτικών για την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου για την αντιμετώπιση της εν λόγω κρίσης. Παρέχει δε και Οδηγίες καταχώρισης των αναγκαίων δεδομένων.

Στην Ενότητα Δ’ περιγράφεται ο τρόπος εισαγωγής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, του έκτακτου προσωπικού που προσλαμβάνουν οι Υπηρεσίες για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού.

Τέλος, στην Ενότητα ΣΤ’ δίνονται γενικές Οδηγίες.

Η αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/110/οικ.8189/20.3.2020 Εγκύκλιος είναι διαθέσιμη ΕΔΩ