Δήμοι: Εκκίνηση διαδικασιών για την εκλογή αιρετών μελών στα Υπηρεσιακά–Πειθαρχικά Συμβούλια

Στις 31 Δεκεμβρίου λήγει η θητεία των αιρετών μελών των Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών Συμβουλίων των ΟΤΑ Α΄ βαθμού και το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αριθμ. 39908/26.6.2020 εξ.επείγουσα Εγκύκλιό του, ζητά από τις αρμόδιες Υπηρεσίες να μεριμνήσουν για την έγκαιρη έναρξη των σχετικών διαδικασιών για την εκλογή νέων αιρετών μελών για την περίοδο από 1.1.2021 έως 31.12.2022.Επισημαίνεται ότι,κατ΄ εφαρμογή του αρ.3 της αριθμ. 24405/20.5.2011 (Β΄ 1271) Υ.Α., έως τις 30 Ιουνίου πρέπει να ολοκληρωθεί το 1ο στάδιο της διαδικασίας, δηλαδή η κατάρτιση των Πινάκων εκλογέων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.).

Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ.1 του αρ.16 της Υ.Α, σε συνδυασμό με τις μεταβολές που έχουν επέλθει εν τω μεταξύ στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, τα οριζόμενα σε αυτή έχουν ανάλογη εφαρμογή και στο προσωπικό ΙΔΑΧπου υπηρετεί στους ΟΤΑ, όλων των ειδικοτήτων.   Στους Πίνακες εκλογέων, λοιπόν,θα συμπεριληφθεί 1) το μόνιμο προσωπικό όλων των κατηγοριών και κλάδων, και 2) το προσωπικό ΙΔΑΧόλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων και ειδικοτήτων.

Στους ανωτέρω Πίνακεςθα συμπεριληφθούν και τυχόν υπάλληλοι που κατά την ημερομηνία σύνταξης των Πινάκων εκλογέων τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία δεδομένου ότι δικαίωμα να εκλέγουν αιρετούς εκπροσώπους έχουν οι υπάλληλοι όλων των κλάδων προσωπικού που ανήκουν οργανικά στο Φορέα και υπάγονται στην αρμοδιότητατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου και δικαίωμα να εκλέγονται έχουν όλοι οι προαναφερόμενοι υπάλληλοι εκτός αυτών που τελούν σε κατάσταση αυτοδίκαιης αργίας. Ο τελών σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή αργίας δεν αποβάλλει την υπαλληλική του ιδιότητα, οπότε και εξακολουθεί να υπάγεται στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο που υπαγόταν και πριν να τεθεί στην κατάσταση αυτή και συνεπώς πληρούται η προϋπόθεση που θέτει ηΥ.Α., αναφορικά με το δικαίωμα του εκλέγειν. Αντίθετα, οι υπάλληλοι που τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, δεδομένου ότι η εκτέλεση των καθηκόντων των αιρετών μελών Υπηρεσιακών Συμβουλίων αποτελεί εκπλήρωση υπηρεσιακού καθήκοντος.

Οι αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία/εκπαιδευτική βαθμίδα ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ και να έχουν τουλάχιστον τον βαθμό Δ΄.  Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική.

Το ΥΠΕΣ τονίζει ότι στο πλαίσιο της πρόληψης και της προστασίας από τον κορωνοϊό,σταθμίζοντας την υποχρέωση αφενός προστασίας της υγείας των υπαλλήλων και της δημόσιας υγείας γενικότερα και αφετέρου εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος, επιβάλλεται οι αρμόδιες Διευθύνσεις να προβούν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την διασφάλιση των κανόνων υγιεινής στους χώρους που θα χρησιμοποιηθούν για τη διενέργεια των εκλογών.

Επιπλέον, εστάλη στους Δήμους ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ενεργειών και προθεσμιών για τη διεξαγωγή των εκλογών των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων.

Να σημειωθεί ότι με άλλη Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθμ. 39903/26.6.2020) ενημερώθηκαν και οι Περιφέρειες της Χώρας για το ίδιο θέμα.