Αποκατάσταση και επαναλειτουργία του καμένου κτιρίου του Πνευματικού Κέντρου Νεοχωρούδας

 

Με επιτυχία υποβλήθηκε σήμερα  ολοκληρωμένη πρόταση  από το Δήμο Ωραιοκάστρου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD LEADER Ν. Θεσσαλονίκης του «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης» 2014-2020, υπομέτρο 19.2 «στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την Τοπική Στρατηγική Ανάπτυξης για παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα», για τη χρηματοδότηση υλοποίησης του έργου :

  1. «Αποκατάσταση & Επαναλειτουργία του ( Παλαιού & Καμένου κτιρίου) Πνευματικού Κέντρου Νεοχωρούδας» » προϋπολογισμού 570.000,00 €

Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD), βασισμένη στην προσέγγιση LEADER, είναι μια μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης τοπικών ολοκληρωμένων αναπτυξιακών στρατηγικών, με τη συμμετοχή των εταίρων σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών οικονομικών και κοινωνικών φορέων, προκειμένου να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά οι οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές. Είναι ένα ιδιαίτερα ισχυρό εργαλείο, που χρηματοδοτεί πράξεις δημοσίου χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.

 Ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Γαβότσης ευχαρίστησε την Τεχνική Υπηρεσία Έργων και Πολεοδομίας  του Δήμου και ειδικότερα τον προϊστάμενο του τμήματος Πολεοδομίας κ. Κωνσταντίνο Κανελλόπουλο , το Γραφείο Προγραμματισμού , Οργάνωσης και Πληροφορικής και ειδικότερα τον κ. Σαράντη Τύπου για την εξαιρετική συνεργασία και τον ζήλο που επέδειξαν προκειμένου να κατατεθεί πολύ έγκαιρα  και με τον πλέον άρτιο τρόπο η πρόταση.