ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. για την σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά έξι (06) ατόµων

O Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
Την σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά έξι (06) ατόµων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση
Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» έτους 2018-2019 του δηµοτικού Ν.Π.∆.∆.∆ηµοτικός Οργανισµός Πολιτισµού, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου που εδρεύει στο Ωραιόκαστρο, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

http://www.oraiokastro.gr/…/doppaw/2018/sox1_2018_doppao.pdf
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΤΟΥΣ 2018-2019 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ